Σταυρόλεξο

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, μόλις το ολοκληρώσετε πατήστε 'Ελεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Άν δυσκολεύεστε μπορείτε να πατήσετε στην "Βοήθεια" για να πάρετε κάποιο γράμμα. Πατήστε επάνω στους αριθμούς για να εμφανιστούν οι προτάσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ!
1      2              
                
  3                
                
 4         5          
6            7        
                
                
                
        8          
                
                
                
                

Οριζόντια:

1. Είδος άνθρακα που εμφανίζεται στην ατμόσφαιρα κατά την καύση του πετρελαίου.
3. Πρέπει να Π.......... την ατμόσφαιρα απο τις σοβαρές επιπτώσεις.
6. Φαινόμενο που δημιουργείται απο την εκπομπή ρυπογόνων ουσιών στην ατμόσφαιρα.
8. Καύσιμα που κατά την καύση τους προκαλούν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Κάθετα:

2. Ενέργεια που μειώνει την κατανάλωση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
4. Μέσο μεταφοράς που συμβάλλει στη μείωση χρήσης του αυτοκινήτου συνεπώς και στην μείωση εμφάνισης ρυπογόνων ουσιών στην ατμόσφαιρα.
5. Χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες για να μειώσουν την εκπομπή των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα.
7. Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που μπορεί να αντικαταστήσει το πετρέλαιο και τους γαιάνθρακες.